LOGOWANIE

Prelegenci

Anna Skórska

Anna Skórska

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, inżynier,  profesor w Katedrze Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rynku pracy – elastyczności, pracy zdalnej, czasu pracy, równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym. W swoich pracach badawczych analizuje także zagadnienia dotyczące przemian strukturalnych, innowacji, wiedzy, kapitału ludzkiego, rozwoju gospodarek cyfrowych i ich wpływu na funkcjonowanie rynku pracy w układzie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Jej dorobek obejmuje ponad 120 publikacji, w tym artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz rozdziały w monografiach oraz monografii.

 

Bierze udział w sesjach: